วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ครูฟิสิกส์ ร.ร.หนองน้ำใสพิทยาคม

อบรมการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์